مجموعه مقالات زیر از پرتال جامع علوم انسانی استخراج شده است:

  1. هومن، جمشید ؛ شناسنامه جامعه شناسی توسعه
  2.  هانتینگتن، ساموئل ، اهداف توسعه ، ترجمه سعید گازرانی ۱ و  هانتینگتن، ساموئل ، اهداف توسعه ، ترجمه سعید گازرانی ۲
  3. اردبیلی، هاله؛ مروری بر نظریه های اجتماعی توسعه و     ازکیا، مصطفی؛ نظریه های توسعه نیافتگی و    آزاد ارمکی ، تقی ؛ مقدمه ای بر «نظریه وابستگی» در جامعه شناسی توسعه
  4. آزاد ارمکی ، تقی ؛ سنت، نوگرایی، توسعه و  طباطبایی، جواد؛ توسعه و فرآیند تجدد و توسلی، غلامعباس؛ جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ
  5. پوینده، محمدجعفر؛ فرهنگ و توسعه و  محمدی، حمزه؛ فرهنگ و توسعه و  طباطبایی، جواد؛ فرهنگ و توسعه
  6. عزتی، مرتضی؛ رابطه فرهنگ و توسعه اسلامى از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و   پژوهنده، محمدحسین؛  توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه در اسلام
  7. غنی نژاد، موسی؛ ایدئولوژیهای التقاطی و فرهنگ ضد توسعه

توجه:

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که مقالات ذکر شده در هر بند در یک جلسه بحث و بررسی خواهند شد.