برای مطالعه بیشتر به آدرس های ذیل مراجعه کنید:

  1. http://www.sociologybook.blogfa.com/cat-31.aspx
  2. http://ijsp.ut.ac.ir/page/main-page.html فصلنامه بررسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه تهران
  3.  http://socialproblemsofiran.blogfa.com وبلاگ بررسی مسائل اجتماعی ایران
  4. http://ijal.tmu.ac.ir مجله مسائل اجتماعی ایران ویژه‌نامه  علوم اجتماعی مجله دانشکده ادبیات و  علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران