1. حاشیه‏نشینی و فضای شهری: بازتولید اجتماع غریبه ها، مطالعه موردی محله‏ی عرب‏های ملک شهر اصفهان

 2. طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

 3. ویژگی‌ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه‌نشینی شهری نمونه موردی: کلان‌شهر تهران

 4. فهم جنبش دانشجویی در ایران با تأکید بر فعالیت‌های دانشجویی در دوره اصلاحات (۱۳۸۴ ـ ۱۳۷۶)

 5. بررسی جامعه شناختی احساس امنیت جنسی زنان

 6. اقتصاد موادمخدر ـ برآورد هزینه در ایران

 7. عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی جوانان استان کردستان

 8. اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

 9. اعتیاد به مثابه بیماری؛ نگرش نمونه ای از ساکنان شهر تهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد

 10. ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران

 11. جرم و مجازات: مقایسه مجازات های پیشنهادی نمونه‌ای از دانشجویان با قوانین مجازات در ایران

 12. زندگی شهری، ترس از قربانی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران

 13. مسئلۀ مدرنیزاسیون در ایران: مقایسۀ تطبیقی-تاریخی ایران و ترکیه در دوران حکومت رضاشاه و آتاتورک (۱۹۴۱-۱۹۲۱م)

 14. بررسی جامعه‌شناختی تاثیر انتخاب‌های عقلانی بر رفتارهای انحرافی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه ارومیه

 15. داغ ننگ و هویت اجتماعی: بررسی موردی عوامل اجتماعی داغ ننگ زننده بر افراد دارای معلولیت جسمانی آشکار در شهر رشت

 16. نگرش مردم به سوء مصرف موادمخدر در کشور

 17. تحلیل جامعه شناختی تاثیر رفتار قربانیان خشونت و ارتباط آن با رفتار خشونت آمیز علیه آنان

 18. سرمایه‏ی اجتماعی خانواده و خشونت خانگی

 19. مدرنیته و خودکشی زنان و دخترانِ لک

 20. حل منازعات قومی در میان عشایر بختیاری شهرستان ایذه: رسم “خون بری” یا “خون