هدف:

آشنایی با رویکردهای کلّی نظریات جامعه‌شناسی در تحلیل پدیده‌های اجتماعی (از جمله: رویکردهای خرد/کلان، ساختارگرا/عامل‌گرا، تضادگرا/وفاق‌گرا)، وجوه بنیادی در نظریات مربوط به جامعه‌شناسی کلاسیک (از جمله: دورکیم، وبر و مارکس) و معاصرین (از جمله: پارسونز، گیدنز و‏هابرماس) با ذکر نمونه‌هایی از وضعیت جامعۀ ایرانی، نهادهای اساسی در حیات اجتماعی

سرفصل

قالب‌های کلی در نظریات جامعه‌شناسی و وجوه تلفیقی و ترکیبی در آن

کنش متقابل و زندگی روزمره

فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارها

جهانی‌شدن و مدرنیته

دین و مدرنیته

رسانه‌های ارتباط جمعی در دوران مدرن

نهادهای اجتماعی: سلامت، بهداشت و بیماری در دوران مدرن

جرایم، انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در دوران مدرن

جنسیت در جامعۀ مدرن

فقر، رفاه، طرد