گیدنز، آنتونی (۱۳۸۷) جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نی

اسکیدمور، ویلیام (۱۳۸۵) تفکر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمه علی‌محمد حاضری، احمد رجب‌زاده، سعید معیدفر، محمد مقدس و علی‏هاشمی‌گیلانی، تهران، پژوهشگااه علوم و فرهنگ اسلامی

دورکیم، امیل (۱۳۸۵) قواعد روش جامعه‌شناسی، ترجمه علیمحمد کاردان، تهران، دانشگاه تهران

ژیرو، کلود (۱۳۸۴) تاریخ جامعه‌شناسی، ترجمه گیتی خورشید، تهران، نگاه معاصر

سیدمن، استیون (۱۳۸۶) کشاکش آرا در جامعه‏شناسی، ترجمه‏هادی جلیلی، تهران، نی

کیویستو، پیتر (۱۳۸۵) اندیشه‌های بنیادی درجامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران، نی

لش، اسکات (۱۳۸۶) جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم، ترجمه شاپور بهیان، تهران، ققنوس

 

این بخش در آینده تکمیل می شود.