1. صبوری، منوچهر؛ جامعه شناسی سازمانها؛ نشر شب تاب؛ تهران؛۱۳۷۴
  2.  گلابی، سیاوش؛ جامعه شناسی سازمانها؛ نشر میترا؛ تهران ؛۱۳۷۹
  3.  قلی پور، آرین؛ جامعه شناسی سازمانها: رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) تهران؛ ۱۳۸۰
  4.  صبوری کاشانی ، منوچهر؛ جامعه شناسی سازمان ها: بوروکراسی مدرن ایران؛ سخن؛ تهران؛۱۳۸۰
  5. برایمن، آلن؛ روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی؛ محمداسماعیل انصاری؛ آوای نور؛ تهران؛۱۳۸۱
  6. بارل، گیبسن؛ نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان: عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی؛ محمدتقی نوروزی؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )؛ تهران؛ ۱۳۸۳
  7. هیکس، هربرت؛ تئوریهای سازمان و مدیریت؛ گوئل کهن؛ اطلاعات؛ تهران ؛۱۳۶۸
  8. آشفته تهرانی، امیر؛ گفتار در جامعه شناسی مدیریت و تولید مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی؛ قزوین؛۱۳۵۱