هدف:

آموزش مفهوم سازمان، انواع سازمان‏ها،‌ جایگاه سازمان در زندگی اجتماعی و مفاهیم اصلی مرتبط با آن و تحلیل کارکردهای مثبت و منفی آن با توجه به رویکردهای علمی گوناگون است.

سرفصل درس:

مفهوم سازمان و انواع آن

تاریخچه شکل ‏گیری سازمان‏های رسمی در جهان و ایران

رویکردهای نظری در تحلیل سازمان‏ها

بوروکراسی، ویژگی‏ها و کارکردهای آن

تحلیل سیستمی در جامعه ‏شناسی سازمان‏ها

تحلیل نهادی در جامعه‏شناسی سازمان‏ها

فرهنگ سازمانی

نقد جامعه ‏شناختی سازمان‏ها