• نویسنده: گلابی سیاوش
  •  ناشر کتاب: میترا
  •  تعداد صفحات: ۱۳۶

این کتاب حاوی یک مقدمه و شش بخش طبق فهرست ذیل می باشد:

فهرست مطالب کتاب

مقدمه

بخش اول: سیر تکوینی جامعه شناسی

نظری بر سیر اندیشه انسان

متدولوژی معرفت و دانش

نگرش تجزیه گرایی (اتمیسم)

نگرش سیستمی

نگرش سیستمی و جامعه شناسی

پیشگامان جامعه شناسی و مفاهیم اساسی آن

تفکرات اجتماعی (مونتسکیو، ژان ژاک روسو، سن سیمون، آگوست کنت، امیل دورکیم)

مفاهیم اساسی جامعه شناسی (تعریف جامعه، جامعه شناسی، گروهها و طبقات اجتماعی، نهادها و سازمانهای اجتماعی)

اهمیت مطالعه سازمانها

بخش دوم: سازمان و نگرش سیستمی

سیستم و خصوصیات آن

تعریف سیستم

ساخت و کارکرد سیستم

نظریه عمومی سیستمها

سیستمهای باز و بسته

قانون آنتروپی در سیستم

خصوصیات سیستمای باز

نگرش سیستمی، سازمان و مدیریت

سازمان یک سیستم اجتماعی

مدیریت نوین و برخی خصوصیات سیستمهای اجتماعی

بخش سوم: تحلیلی کوتاه بر مقولات سازمان و مدیریت

ویژگیهای سازمانها

مفهوم سازمان

انواع سازمانها

معیارهای طبقه بندی سازمانها(سازمانهای سنتی- مکانیکی- و )

نظری بر مکاتب مدیریت

نظریه، مکتب

مفهوم مدیریت

مکتب مدیریت علمی (تیلوریسم)

مکتب روابط انسانی

سایر مکاتب مدیریت- هنری فایول

اصول کلاسیک مدیریت

بخش چهارم: روند شکل گیری سازمانها در جوامع غربی

دورنمای تاریخی (رنسانس و پی آمدهای آن)

انقلاب صنعتی

فرآیند شکل گیری سازمانها

نگاهی بر تقسیم کار اجتماعی در سازمانها

نظری بر ((مفهوم کار)) و سیر تقسیم کار در اجتماعات

کار و مقوله از خودبیگانگی انسان

ماکس و بر نظریه پرداز بوروکراسی

مفهوم بوروکراسی

بوروکراسی و الیگرشی

روابط کارکنان

عوامل موثر بر قدرت مدیریت

گروههای اداری، صف و ستاد

عمل اجتماعی از نظر ماکس وبر

مقایسه ویژگیهای جوامع غربی و شرقی

ویژگیهای بوروکراسی

اصول حاکم بر سازمانهای اداری

بخش پنجم: سازمانها در جوامع در حال توسعه

ویژگیهای مدیریت و سازمانها در جوامع در حال توسعه

تنگناهای سازمانهای اداری د جوامع در حال توسعه

نارسایی ساختاری سازمانها

بخش ششم: برخی جنبه های اساسی سازمانها

قدرت و اقتدار در سازمانها

مفهوم قدرت

دیوان سالاران و فن سالاران در سازمانهای نوین

سازمانها و محیط اجتماعی

طبقه بندی سیستمها (سیستمهای ماشینی و بیولوژیکی)

سیستمهای اجتماعی

عوامل برون سازمانی

تحولات علمی و تکنولوژیکی

تحولات سیاسی

تحولات اقتصادی

تحولات فرهنگی (تعریف فرهنگ، عقب ماندگی فرهنگی، ویژگیهای فرهنگ

تحولات جمعیتی

عوامل درون سازمانی

فرهنگ سازمانی

نقش سازمانها در توسعه

تعریف بهره وری

بهره وری فردی

بهره وری گروهی

بهره وری و فرهنگ سازمانی- بهینه سازی زیر سیستم های سازمان

بهینه سازی زیر سیستم اجتماعی- انسانی

بهینه سازی زیر سیستم فنی- مادی

مفهوم رشد وتوسعه

مدیریت، سازمانها وتوسعه

اساس دیدگاه سازمانی در خصوص توسعه

نمودار (فرایند توسعه و عوامل درونی و برونی سازمانها)

منابع و مآخذ