• عنوان: کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی
  • نویسنده: دکتر مجید کفاش‍‍ی
  • ناشر: جامعه شناسان
  • نوبت چاپ: اول تابستان ۱۳۹۱
  • محل انتشار: تهران

بسیار خرسندم از این که کتابهای ” کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی” و “کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی” دکتر کفاشی ، را خدمت دانشجویان و علاقه مندان و پژوهشگران معرفی می نمایم. با توجه به کاربردی بودن مباحث برای کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی

و تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران حرفه ای یقین دارم که با اقبال خوبی در نزد اهل فن مواجه خواهد شد

کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی

آمار توصیفی به جمع آوری،تلخیص،تنظیم و ارائه اطلاعات به صورت روشن و قابل درک و درصورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمع آوری شده اشاره دارد.به عبارت دیگر آمار توصیفی به مشخص کردن داده ها،تنظیم و ارائه آنها به صورت جداول و نمودارها می پردازد.کتاب«کاربرد آمار توصیفی درعلوم اجتماعی»با هدف تقویت توان علمی و ساده سازی این علم در بیندانشجویان علوم اجتماعی تهیه شده است.مطالب این کتاب به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی در جهت تقویت مفاهیم علم آمار کمک کرده و زمینه موفقیت آنها را در مباحث آمار استنباطی و نرم افزار های آماری فراهم می کند.این اثر در سه فصل تنظیم شده است،در فصل اول مفاهیم علم آمار و جداول و نمودار ها،فصل دوم به شاخصهای مرکزی و در فصل سوم به شاخصهای پراکندگی اشاره دارد

 

  • عنوان: کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی
  • نویسنده: دکتر مجید کفاش‍‍ی
  • ناشر: جامعه شناسان
  • نوبت چاپ: اول تابستان ۱۳۹۱
  • محل انتشار: تهران

کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی برای انجام فعالیت پژوهشی خود به منظور کاهش هزینه زمانی و بودجه پژوهش خود تلاش می کند تا با تکیه به اهداف پژوهش،نمونه متجانس با جامعه آماری را پیدا کند و نتایج حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد.در بیشتر فعالیتهای آماری جمع آوری داده ها،تنظیم و ارائه یافته ها و یا تعیین آماره ها و روابط بین داده ها کفایت نمی کنند بلکه لازم است براساس این اطلاعات جمع آوری شده،استنباطهایی برای تبیین و تصمیم گیری صورت گیرد.این بخش از آمار که به تحلیل،تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و محاسبه مقدماتی آماری تکیه دارد،آمار استنباطی نامیده می شود.با استفاده از روشهای آمار استنباطی می توان مشخصات جامعه آماری را از روی نمونه ها استنباط کرد.

کتاب«کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی» با هدف تقویت توان علمی و ساده سازی این علم در بین دانشجویان علوم اجتماعی انجام شده است.مطالب این کتاب به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی در جهت تقویت مفاهیم علم آمار کمک کرده و زمینه موفقیت آنها را در استفاده از نرم افزارهای آماری و آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری فراهم می کند.این اثر در شش فصل تنظیم شده است،فصل اول به مفاهیم آمار استنباطی،فصل دوم به سنجش رابطه بین متغیرها،فصل سوم به مفهوم رگرسیون، فصل چهارم آزمونهای پارامتری،فصل پنجم آزمونهای غیر پارامتری و در فصل ششم به سنجش پایایی ابزار اشاره دارد.