حسین ابوالحسن تنهایی،

دکتر ابوالحسن تنهایی

 • نام پدر: علی، متولد ۱۳۳۰/۱/۱۵ ، اصفهان،
 • دکترای تخصصی جامعه شناسی از آمریکا، استادیار پایه ۲۲،
 • گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق تحصیلی

لیسانس: روانشناسی و فلسفه، ۱۳۵۳ شمسی، دانشگاه اصفهان

فوق لیسانس: جامعه شناسی و انسان شناسی، ۱۹۷۸ میلادی، دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا

دکتری: جامعه شناسی و انسان شناسی، ۱۹۸۱ میلادی، دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا

دوره تخصصی در دوره دکتری: روان شناسی اجتماعی، نظریه های جامعه شناسی، از دانشگاه بین المللی ایالت متحده آمریکا، ۱۹۸۰ میلادی

 

دارای توصییه نامه علمی و حرفه ای (مجوز تدریس)، نظریه های جامعه شناسی از پرفسور برجسته و بنیانگذار مکتب کنش متقابل نمادی، هربرت بلومر.

افتخارات علمی

معرفی شده به عنوان مدرس دوره عالی تدریس نظریه های جامعه شناسی توسط پرفسور هربرت بلومر ۱۹۸۰ میلادی

چهره ماندگار شهر کرج در تابستان ۸۷

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، پائیز ۸۷

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، زمستان ۸۷

سوابق اجرایی

 1. کارشناسی مشاورت اجتماعی ریاست جمهوری ، ۶۲-۱۳۶۱
 2. معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۶۸-۱۳۶۳
 3. رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۷۶-۱۳۷۰
 4. مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۸۳- ۱۳۸۰
 5. رئیس دانشکده و رئیس مجتمع ولی عصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۸۴-۱۳۸۳
 6. مدیر گروه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ۸۸-۱۳۶۹
 7. مدیر مسئول فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال ۱۳۸۴ تا کنون

سوابق آموزشی

 1. مدرس دروس جامعه شناسی در دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۰-۱۹۷۹میلادی، مقطع کارشناسی
 2. استادیار تمام وقت دانشگاه شیراز، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی، ۶۴- ۱۳۶۲ شمسی ، مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی
 3. استادیار تمام وقت دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه جامعه شناسی، ۷۶- ۱۳۷۳ شمسی ، مقطع کارشناسی
 4. استادیارتمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ۶۸- ۱۳۶۵ شمسی، مقطع کارشناسی
 5. استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک ، ۷۴- ۱۳۶۸ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 6. استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی از ۱۳۷۶ شمسی تا کنون، مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی
 7. استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۷۳- ۱۳۷۰ شمسی، مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
 8. استاد مدعو دانشگاه تربیت معلم اراک، ۷۲-۱۳۶۹ شمسی ، مقطع کارشناسی
 9. استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال ۱۳۷۸ شمسی ،مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
 10. استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال ۷۳- ۱۳۶۸ شمسی، مقطع کارشناسی و از سال ۱۳۸۵ شمسی مقطع کارشناسی ارشد
 11. استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ۱۳۸۹ – ۱۳۷۶ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 12. استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن، از سال ۱۳۸۸ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 13. استاد مدعو دوره های آموزشی گفت وگوی تمدن ها، در ابتدای تأسیس تا

طرح های پژوهشی

 1. مطالعه اجتماعی و اقتصادی شهر ماهان، با حمایت استانداری کرمان، ۷۸-۱۳۷۷
 2. مطالعه حاشیه نشین های صالح آباد و ولی آباد اراک ، با حمایت سازمان برنامه و بودجه اراک ۷۳-۱۳۷۲
 3. مطالعه پرخاشگری در قشر حاشیه ای پاکدشت، فصلنامه جامعه شناسی آشتیان سال اول، شماره ۱ ، ۱۳۸۴
 4. مطالعه جامعه شناسی معرفتِ طبقه ای و اجتماعی در تاریخ ایرانیان ( در حال اجرا)

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی

الف- مقالات حوزه جامعه شناسی

 1. جایگاه نظریه بلومر در جامعه شناسی معرفت، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ، شماره های ۱ و ۲، ۱۳۷۸
 2. تحلیل زمینه های جامعه شناسی معرفت بوردیو، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال اول،شماره۳، ۱۳۸۴
 3. اهمیت و نقش چندگانگی مفهوم…فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان ، سال اول ، شماره ۴، ۱۳۸۴
 4. هم فراخوانی ساخت نقش و کنش در نظریه جرج هربرت مید، فصلنامه علمی -پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان ،سال دوم ، شماره ۶ ، زمستان ۱۳۸۵
 5. بازنگری شرح ذایتلین…در نظریه مید، فصلنامه علمی- پژوهشی واحد آشتیان، سال دوم، شماره ۱، ۱۳۸۵،
 6. جایگاه جامعه ایران دوره پهلوی اول در مدل توسعه اجتماعی جرج هربرت مید با همکاری مصطفی عبدی، فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال دوم، شماره سوم، پائیز ۱۳۸۵
 7. تبیین مقایسه ای رفتار بزهکارانه نوجوانان دختر و پسر ۱۹-۱۳ ساله شهرهای بابل و نوشهر با همکاری دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر ، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال سوم، شماره ۱، ۱۳۸۶
 8. ساختار شناسی کنش پیوسته در…فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان ، سال دوم، شماره ۴،۱۳۸۶
 9. جهانی شدن، تجددگرایی و خانواده… با همکاری دکتر عالیه شکربیگی ، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال سوم، شماره ۲، ۱۳۸۶
 10. بررسی تاثیر اشتغال در فعالیت¬های روزمره… با همکاری دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر ، فصلنامه علمی- پژوهشی جامه شناسی واحد آشتیان، سال سوم، شماره ۳ ، ۱۳۸۶
 11. بازبینی فرانظریه تفسیرگرایی ریشه ای در قشربندی… با همکاری کارخانه ،فصلنامه تخصصی علمی – پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال سوم، شماره ۴ ، ۱۳۸۶
 12. بررسی تحلیلی خاستگاه نظری و تاریخی نظریه گیدنز با همکاری الهام قاری فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال چهارم، شماره ۱ ، ۱۳۸۷
 13. پارادایم روش شناختی کیفی:روش تحلیل کنش در نظریه گافمن با نگاهی به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مک کین و اوباما،فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال چهارم، شماره ۲، ۱۳۸۷
 14. مطالعه جامعه شناسی شادی در نظریه رفتارهای جمعی و جنبش های اجتماعی بلومر، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال چهارم، شماره ۳ ، ۱۳۸۷
 15. بررسی نظری پژوهش های سرمایه اجتماعی در جامعه ایران با همکاری دکتر زهرا حضرتی صومعه، فصلنامه تخصصی علو م رفتاری واحد ابهر، سال نخست، پیش شماره اول، پاییز ۱۳۸۸
 16. بررسی نگرش مبتنی بر برابری پایگاه زن و مرد و تاثیر آن بر روابط خانوادگی، با همکاری مریم پناهی، فصلنامه تخصصی جامعه شناختی، سال پنجم، ش ۳ پاییز ۱۳۸۸
 17. سرمایه اجتماعی و سبک زندگی، با محمدبافر تاج الدینی، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، آشتیان، ش ۴ زمستان ۱۳۸۸
 18. بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دینی و سبک زندگی بر اساس نظریه و روش گافمن با تأکید بر شهر کرمانشاه سال با همکاری شمسی خرمی، …………………
 19. بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم ارایشی در میان دانشجویان غرب گیلان،سال ششم، ش ۲ تابستان ۱۳۸۹
 20. بررسی زمینه های اجتماعی پرخاشگری جوانان در ایران با همکاری شیرین شیری امین لو و علیرضا صنعت خواه، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی واحد …………..، سال پنجم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸
 21. بررسی نقش کارکردی ساختار گروه درمانی اعتیاد در بازپروری منش و کنش معتادان، (مطالعه موردی: جمعیت رهپویان رهایی در تهران) با همکاری مهناز علی¬زاده، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال ششم، شماره یکم، بهار ۱۳۸۹
 22. بررسی عوامل موثر بر کیفیت کار بازارهای موقت روز در اوقات تعطیل از نگاه خریداران با همکاری علیرضا صنعت خواه و شیرین امین لو، فصلنامه تخصصی مطالعات جوانان واحد بابل، سال اول، پیش شماره اول، تابستان ۱۳۸۹
 23. مطالعه ی جامعه شناختی نقش کنترل اجتماعی و حلقه های قدرت در کنش شادیانه مردم(مطالعه موردی: مراسم چهارشنبه سوری در تهران) با همکاری مریم السادات حسینی فر، نام مجله……………………………، سال………..

ب- مقالات حوزه عرفان

 1. ضرورت جامعه‌شناختی تبارشناسی در طریقه‌های عرفانی اسلامی ایران، نام مجله ………………، سال………….
 2. نماز وسطی و شرح نظر حضرت شاه نعمت الله ولی، ……………………………….
 3. ۳٫ گروه های اجتماعی شیعیان وصوفیان و قشربندی اجتماعی آنها در نظریه شیخ سید حیدر آملی،در: www.hatanhai.com
 4. نظریه حضرت آیت الله العظمی روح الله خمینی، در: www.hatanhai.com
 5. بنیان‏های کج‏فهمی در شناخت عرفان و تصوّف اسلامی‏: بررسی شبهات روش شناختی درباره سلسله نعمت‏اللّهی گنابادی، ……..
 6. نقش شبهات روش شناختی در کج‏فهمیِ عرفان و تصوّف اسلامی، ………………….

مقالات ۸۸ تا ۹۱ بایستی اضافه شوند. هم چنین مقالات عرفانی نیز در بخش عرفان در آینده اضافه اضافه میشوند

کتاب های تألیف شده

 1. درآمدی بر نظریات جامعه شناسی : هفت مقاله در باب مبانی تاریخ و اندیشه ، تهران: انتشارات خردمند، ۱۳۷۲
 2. درآمدی بر نظریات جامعه شناسی : هفت مقاله در باب مبانی تاریخ و اندیشه ، ۱۳۷۲، تهران: خردمند.
 3. شیوه تننظیم پایان نامه،با همکاری دکترنکهت، ۱۳۷۳، چاپ اول: همیار.
 4. تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناختی، جلد اول: پیشینیان: جامعه شناسی در ادیان، یزد: بهاباد، چاپ سوم، ۱۳۷۳
 5. نظریات جامعه شناسی، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ ششم، ۱۳۷۶
 6. تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناختی، جلد دوم: جامعه شناسی تاریخی اسلام، تهران: روزگار ، ۱۳۷۸
 7. جامعه شناسی نظری اسلام، مطالعه گزیدهای از نظریات جامعه شناختی و انسان شناختی متفکرین، فلاسفه و صوفیان مسلمان، مشهد: سخن گستر، ۱۳۷۹
 8. درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، چاپ اول ۱۳۷۱، چاپ و ویرایش دوم ۱۳۷۴،چاپ پنجم ۱۳۸۳ : مرندیز ، چاپ و ویرایش ششم ۱۳۸۹: مرندیز و بهمن برنا.
 9. جامعه شناسی در شرق باستان، چاپ اول ۱۳۸۱ ، چاپ دوم ۱۳۹۰:بهمن برنا.
 10. جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید(جامعه شناسی در مدرنیته ی آغازین)، چاپ اول ۱۳۸۱ ، چاپ دوم ۱۳۸۸، بهمن برنا.
 11. جامعه شناسی در غرب باستان ، چاپ اول ۱۳۸۲ : بهمن برنا.
 12. جامعه شناسی نظری، چاپ اول ۱۳۸۲، چاپ دوم ۱۳۸۶ ، چاپ سوم ۱۳۸۹: بهمن برنا.
 13. جامعه شناسی متفکرین مسلمان، چاپ اول ۱۳۸۳ ، چاپ دوم ۱۳۸۹:بهمن برنا.
 14. جامعه شناسی عرفای مسلمان، چاپ اول ۱۳۸۶ : بهمن برنا.
 15. نظریه های جامعه شناسی ، چاپ اول ۱۳۸۷ ، چاپ دوم ۱۳۸۹: مرندیز.
 16. هربرت بلومر و کنش متقابل نمادی، نگاه اول، ۱۳۸۸: بهمن برنا.(ترجمه و تالیف)
 17. جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه ، چاپ اول ۱۳۹۱ ،بهمن برنا ، تهران.
 18. بازشناسی نظریه جامعه شناسی در مدرنیته ی میانی ، چاپ اول ۱۳۹۱ ، بهمن برنا ، تهران.

سابقه تدریس در دروس زیر

نظریه های جامعه شناسی ، نظریه های انسان شناسی، مسائل اجتماعی در ایران، آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی دین ، جامعه شناسی معرفت، اندیشه های متفکرین مسلمان ، تاریخ اندیشه انسان شناسی ، نقد نظریه های معاصر،

تلفیق نظریه های معاصر

استاد راهنمای ۱۱۰ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی

کتاب های خارج از چاپ:

 • جامعه شناسی ادیان، ۱۳۷۳،
 • جامعه شناسی تاریخی اسلامی، ۱۳۷۸،
 • جامعه شناسی نظری اسلام، ۱۳۷۹