• نوشتۀ: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی
  • انتشارات بهمن برنا
  • نوبت چاپ: اول بهار ۱۳۹۱
  • تعداد صفحات: ۳۸۰ صفحه
  • جلدنهم مجموعه سیزده جلدی تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ

در این کتاب می خوانید:

پیش گفتار:

جامعه شناسی شناخت، یا به املای عربی و متداول آن، جامعه شناسی معرفت، شاخه ای بنیادی در دانش جامعه شناسی به شمار می رود. هرگونه نگاهی از سوی آدمی، سخن از درگیری ها و برخوردهایی می کند که در تجربه ی زندگانی و در خلال روزگاران به دست آمده است، تجربیاتی که از سویی برآمده از موقعیت تاریخی زندگی آدمی است و از سوی دیگر تعریف کننده ی همان سرچشمه های دریافت اجتماعی او می باشد.

بدین سان است که هر دریافت و آگاهی آدمی در فرایندی دیالکتیکی میان ذهن وی و واقعیت عینی ریشه گرفته و رفته رفته با بینشی که در تفسیر از موقعیت به دست می آورد بالنده و پرورده شود. به همین روی است که این شاخه از جامعه شناسی در بن مایه های مطالعات جامعه شناس خانه کرده و در خاطرات آگاهانه و ناآگاهانه ی هم انسان و هم پژوهشگر، از طریق فرایند اجتماعی شدن نفوذ نموده و برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی و نظریه پردازی پیرامون موضوع جامعه شناسی را با همین رابطه دیالکتیکی میان ذهن و عین درگیر کرده است.

بر این اساس مطالعه جامعه شناسی شناخت یا معرفت از سویی به فهم قواعد روانشناسی شناخت و روانکاوی ساز و کار ذهن مربوط می شود و از سویی دیگر به دریافت های فلسفی، حسی و تجربی آدمی، از سویی به قلمرو رشته هایی چون فلسفه، معرفت شناسی یا شناخت شناسی، معرفت شناسی شناخت، زیبایی شناختی و منطق، و از سویی به تجربیات تاریخی انسان و به تجربه هایی که در سازمان اجتماعی جامعه دریافت می کند مرتبط می شود و باز از سویی دیگر به نظریه هایی که برآمده از این همه کنشهای متقابل و نیز تٱثیرگزار بر این فرایند است مربوط می گردد، به گونه ای که فهم و مطالعه ینظرریه های جامعه شناسی بدون توجه به قواعد معرفت شناسی نظریه، نظریه پرداز و زمانه ی او ناممکن می نماید. به همین دلیل، جامعه شناسی شناخت یا جامعه شناسی معرفت، قلمروی چند ساحتی و چند رشته ای است و به مراتب، کار در قلمرو آن کمی دشوار و پیچاپیچ، و نیازمند حوصله ی کنکاشگری صبور و ژرفابین برای فهمیده شدن آن است. ….

البته دکتر تنهایی از عهده این دشواری بر آمده و در فصول هفده گانه این کتاب اثری برجسته و درخوری ارائه نموده اند که همه پژوهشگران را به مطالعه ی این اثر دعوت می نمایم:

کتاب نخست: جامعه شناسی معرفت

پاره‌ی یکم: معرفت‌شناسی شناخت

فصل یکم: شناخت طبیعی و شناخت اجتماعی

فصل دوم: راه‌یابی احساس به ادراک

فصل سوم: آدمی‌در بستر نقش‌گیری اساسی

فصل چهارم: پدیدارشناسی شناخت ادراکی

فصل پنجم: هم‌فراخوانی آگاهی و جامعه

فصل ششم: فلسفه شناسی شناخت

پاره‌ی دوم: جامعه‌شناسی‌شناخت

فصل هفتم: نسبت تجربه و شناخت

فصل هشتم: چیستی جامعه‌شناسی‌شناخت

کتاب دوم: معرفت شناسی نظریه‌ی جامعه‌شناختی

پاره‌ی سوم: معرفت‌شناسی تاریخی نظریه‌ی جامعه‌شناختی

فصل نهم: هم‌فراخوانی دوران شناسی تاریخی و نظری

فصل دهم: ضرورت تاریخی نظریه‌ی سیستم و تحلیل کلان

فصل یازدهم: ضرورت تاریخی نظریه‌ی کنش و تحلیل خرد

پاره ی چهارم: معرفت شناسی نظریِ نظریه‌ی جامعه‌شناختی

فصل دوازدهم: معرفت‌شناسی ابزارهای تحلیل، تبیین و پرداخت نظریه

فصل سیزدهم: نمونه‌هایی در نظریه‌ی کنش

فصل چهاردهم: معرفت‌شناسی هم‌گرایی نظری و تحلیل خرد

کتاب سوم: جامعه‌شناسی‌شناخت درنظریه‌های جامعه‌شناختی

فصل پانزدهم: نظریه‌ی جامعه‌شناسی‌معرفت در مدرنیته‌ی میانی (کنت، اسپنسر، مارکس، دورکهیم، وبر، سیمل)

فصل شانزدهم: نظریه‌ی جامعه‌شناسی‌معرفت در مدرنیته‌ی درگذار (شلر، مانهیم، مید، شوتس، پارسنز، مرتن، فرم، بلومر)

فصل هفدهم: نظریه‌ی جامعه‌شناسی‌معرفت در مدرنیته‌ی اخیر (برگر، لوکمن، الیاس،گافمن،هابرمس،فوکو، بوردیو، گیدنز)

پیوست ها:

نام نامه

موضوع نامه

کتاب نامه‌ی فارسی

کتاب نامه‌ی انگلیسی Bibliography