• مشخصات کتاب:
  • نویسنده: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی
  • عنوان کامل کتاب: جامعه شناسی فلسفی-دینی در غرب باستان(مطالعه ای در دینامیسم تفکیک یافتگی و قشربندی اجتماعی)
  • ناشر: انتشارات بهمن برنا
  • نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۸۲ تهران
  • تعداد صفحات: ۲۱۲ صفحه
  • جلد سوم از مجموعه سیزده جلدی تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ

 

این اثر در سه بخش و هفت فصل تألیف شده، و دکتر تنهایی در پیشگفتار آن، به رسم درآمدی بر این کتاب، آن را چنین معرفی می­کند:

 

“زندگی اجتماعی در جوامع غرب باستان بنابر مناسبات طبیعی و تکاملی، در بستری از گونه گونی­های فرهنگی قرار داشت که نه تنها فراین تکامل اجتماعی را سرعتی بیشتر بخشید بلکه چشم انداز معرفت شناختی متفکرین این دوره را نیز گستره­ی وسیع تری عطا نمود. این غنای فرهنگی، میراث قابل ارزشی بود که جوامع غربی پس از نوزایی با افتخار از آن یاد کرده ودر احیای دوباره ­ی شاخص­های آن کوشیدند و فلسفه و علم جدید را نیز با تاریخچه ­ی آن آغاز کردند؛ بستری که درست و روا نیز بود. ما نیز در مطالعه ­ی تخیل جامعه شناختی و انسان شناختی معاصر، به روال و سنت اغلب متون جامعه شناختی و انسان شناختی و دایره ­المعارف­های موجود، جلد سوم این مجموعه را به شرح همین بستر تخیل اختصاص داده­ایم.

 

در فصل یکم این مجلد مطالعه­ای در باب گونه گونی اجتماعی و تکاملی و شرح تفکیک یافتگی طبیعی و تاریخی، که نشانگر اهمیت اصل دوم جامعه شناختی است، انجام شده و سپس به شاخص­های مهم تفکیک یافتگی در نظام تقسیم اجتماعی کار پرداخته­ایم. فصل دوم به شرح و تبیین چارچوب قشربندی اجتماعی از چشم انداز تفسیری-عرفانی، که حاصل تأملات نظری و پژوهشی نگارنده است و در آخرین مجلد این دوره به طور کامل معرفی می­شوود، اختصاص داده شده است. در این فصل علاوه بر تعریف مفاهیم خاص طبقه، قشرهای درونی، هراس طبقاتی، سعی شده است تا به رابطه­ی دیالکتیکی میان ساختار قشربندی، منش شناسی و معرفت شناسی در همان چشم انداز تفسیری-عرفانی اشاره­ای کوتاه شود؛ که تفصیل آن در مجلد دوازدهم این مجموعه دنبال خواهد شد. فصل سوم را با مطالعه­ی تقابل ذهن وعین در بستر تفکیک یافتگی و تکاملی تاریخ یونان شروع نموده و با ذکر زمینه­های نظریِ مهم، در فصل چهارم به چاچوب نظریِ سقراط-افلاطونی در تقابل شاخص­های ستون N و P و هم سنجیِ نظریه و داده­های مدل فوق پرداخته ودر فصل پنجم نیز نظریه­ی ارسطو را بر همین منوال مرور نموده­ایم. در فصل ششم به بستر تخیل جامعه شناختی در رُم پرداخته و پس آنگاه شایط ظهور و تکامل فلسفه و تخیل جامعه شناختی دینی را در فصل هفتم در شرح زندگی و نظریه­ی حضرت مسیح(ع) و نظریه پردازان مسیحی بعد از او ادامه داده­ایم. از آنجا که شرح مطالب این مجموعه بر اساس مدل و چارچوب تحلیل نظریه­های جامعه شناختی معرفی شده در جلد یکم انجام می­ شود، مطالعه­ی جلد یکم این مجموعه تحت عنوان “جامعه شناسی نظری: مبانی، اصول و مفاهیم” را پیش از مطالعه ­ی هر کدام از مجلدات توصیه می نماییم.”