• مشخصات کتاب:
  • نویسنده: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی
  • عنوان کامل کتاب: جامعه شناسی عرفانی در اندیشه ی عرفای مسلمان
  •  ناشر: بهمن برنا
  • نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۸۶ تهران
  • تعداد صفحات: ۳۰۶ صفحهجلد یازدهم مجموعه سیزده جلدی تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ

    دکتر تنهایی در پیشگفتار این کتاب چنین متذکر می­شوند:

” آنچه پیش روی دارید، … مطالعه­ای کوتاه پیرامون نگاه اجتماعی برخی از عرفای مسلمان می­باشد. یکی از وظایف این مطالعه تذکر این نکته است که عرفا در پژوهش عمق هستی و بیکرانه­ی جان که آن را مهمترین وظیفه­ی مطالعه­ی خود می­دانند و بنابر اصل وحدت، نگزیر بودند به جامعه نیز چون جلوه­ای از حقیقت هستی نگریسته، پیرامون آن اندیشیده ، آن را بر محک حقیقت

سنجیده و در نهایت، راه برون رفت از مشکلات آن را نیز، بر حسب وظیفه­ای که برای ارشاد مریدان در زدودن مشکلات اجتماعی و ساخت جامعه­ی نیکوتر داشته­اند، در اندیشه­ی خویش مرور کرده باشند. پس چه غنیمت است که در مطالعه­ی نظری ساختار جوامع، سنجش جوامع موجود را بر چشم انداز عارفانه ­ی حقیقت شناسان حقیقی نیز دریافته و در فرایند تکامل این علم، آنها را به کار گرفت.”

فهرست اجمالی

پیشگفتار

مقدمه: بنیان تحلیل نظری چشم اندازهای عرفانی

بخش نخست: شالوده های تخیل جامعه شناختی عرفانی در چشم انداز حضرت علی(ع)

فصل یکم: هستی شناسی

فصل دوم: انسان شناسی

فصل سوم: روش شناسی

فصل چهارم: ایستایی شناسی

فصل پنجم: پویایی شناسی

بخش دوم: برخی چشم اندازهای جامعه شناختی و انسان شناختی عرفانی

فصل ششم: زمینه های نظری باطنیان یا تأویلیان

فصل هفتم: زمینه های جامعه نگاری و مردم نگاری در آرای ناصر خسرو

فصل هشتم: زمینه های جامعه شناسی تفسیری در نظریه­ی دیالکتیکی مولوی

فصل نهم: جامعه شناسی ادبیات: نمونه حافظ

بخش سوم: چشم اندازهای جامعه شناختی و انسان شناختی سده ­ی اخیر

فصل دهم: زمینه های جامعه شناختی و مردم شناختی در چشم انداز مولانا حاج زین­العابدین شروانی

فصل یازدهم: زمینه های جامعه شناختی و مردم شناختی در نظریه مولانا حاج سلطان حسین تابنده

فصل دوازدهم: زمینه های جامعه شناختی و مردم شناختی در چشم انداز مولانا حاج دکتر نورعلی تابنده